Mobilní aplikace – Zásady ochrany soukromí

Úvod

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti při užívání aplikace Siesta Extranet, kterou je možné získat stažením z některého z tržišť aplikací (Google Play, App Store atd.).

Aplikace je poskytována společností SIESTA SOLUTIION s.r.o., IČO: 05203503, se sídlem Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00, Praha 2, (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto podmínky jsou platné pouze v případě, že je Uživatel osobou podnikající – aplikace není určena spotřebitelům.

Definice pojmů

Smluvními podmínkami se myslí tento dokument, který obsahuje vymezení podmínek smluvního vztahu, který vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Smlouva je právní poměr založený těmito Smluvními podmínkami.

Aplikace je Siesta Extranet tak, jak je dostupná v příslušném tržišti aplikací, která snímá osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas) a vybrané údaje v nich obsažené zpracuje do strojově čitelné podoby a uloží do Softwaru.

Smlouva o poskytování služeb je smlouva o poskytování služeb Siesta Extranet uzavřená ohledně užívání Softwaru a dalších služeb mezi Uživatelem (či s osobou na jejíž pokyn Uživatel jedná) a Poskytovatelem či osobou, které Poskytovatel udělil licenci k Softwaru.

Software je software Siesta Extranet, který je určený zejména pro správu ubytovacích služeb. Software je poskytován v režimu služby (software as a service) a licence k němu je poskytována Smlouvou o poskytování služeb.

Uživatel je osoba, která je oprávněna k přístupu k Softwaru.

Licence je oprávnění Uživatele užívat Aplikaci, které získává od Poskytovala po odsouhlasení těchto Smluvních podmínek.

Aktivace aplikace je propojení Aplikace se Software a umožnění vložení určitých údajů Uživatelem do Software.

Přístupovými údaji se rozumí heslo a uživatelské jméno každého Uživatele pro přístup k Software.

 • Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem

Předmětem těchto Smluvních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností, za nichž Poskytovatel uděluje Uživateli oprávnění k užití Aplikace (Licenci). Aplikace slouží pouze ke sejmutí údajů z osobních dokladů a importu údajů do Softwaru; Aplikace umožňuje sejmutí pouze těchto údajů: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu a víza je-li v cestovním dokladu vyznačeno, ostatní údaje nebudou snímány, a to ani strojově čitelné údaje, pokud jsou obsaženy v dokladu, ani nebude pořízen trvalý snímek samotného dokladu. Tyto Smluvní podmínky nezakládají právo Uživatele užít Software, za tímto účelem musí být mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb.

Aby mohl Uživatel užívat Aplikaci musí být uzavřena příslušná Smlouva o poskytování Softwaru.

Při Aktivaci Aplikace je Uživatel povinen uvést Přístupové údaje. Bez těchto údajů Aplikace neumožní Uživateli připojit se k Softwaru.

 • Licence

Aplikace je jakožto autorské dílo chráněna zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a veškerá majetková práva k ní vykonává Poskytovatel.

Poskytovatel uděluje Uživateli bezúplatnou nevýhradní Licenci, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci stáhnout do svého mobilního zařízení, otevírat, zobrazovat a užívat, a to v takové variantě, v jaké je dostupná na příslušném tržišti aplikací a pouze na tolika zařízeních a způsobem, který odpovídá typu udělené Licence.

Uživatel má po dobu trvání této Smlouvy právo užít Aplikaci:

 1. výlučně samostatně,
 2. po dobu, kdy je instalována v rámci zařízení Uživatele,
 3. jen v mezích platných právních předpisů a této Smlouvy,
 4. celosvětově.

Uživatel nesmí

 1. užívat Aplikaci v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a způsobem, kterým by porušoval platné právní předpisy, zejména činit jakékoliv úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva).
 2. do Aplikace zasahovat ani se do ní pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů.
 3. používat Aplikaci, takovým způsobem, že by došlo k narušení či poškození Aplikace či Softwaru.
 4. Aplikaci zpřístupnit třetí osobě, ani poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Aplikaci (to zahrnuje i sdělování Přihlašovacích údajů k Aktivaci aplikace), ledaže se jedná o zaměstnance Uživatele či osoby jednající na z pověření Uživatele; v takovém případě je Uživatel odpovědný za jednání těchto osob jako by jednal sám.
 5. kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, zneužívat, blokovat, či jinak zasahovat do Aplikace či do její části; stejně tak nesmí Uživatel provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu Aplikace či se pokoušet jej extrahovat.
 6. odstraňovat, zakrývat či jinak upravovat právní doložky či oznámení, která se zobrazují v Aplikaci.

Smluvní strany vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

 • Práva Poskytovatele

Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny Aplikace, přidávat nebo odebírat funkce a také může pozastavit nebo ukončit poskytování Aplikace. Tyto změnu budou probíhat automatickou aktualizací Aplikace při připojení k internetu (resp. dle podmínek nastavených v zařízení k možnostem automatických aktualizací aplikací).

Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s užíváním Aplikace zasílat Uživateli oznámení, administrativní zprávy či obdobné informace.

Poskytovatel však není povinen dohlížet na obsah informací zpracovávaných v Aplikaci, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Uživatel však bere na vědomí, že Poskytovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

 • Odpovědnost Poskytovatele

V maximálním rozsahu povoleném právním řádem České republiky nebude Poskytovatel odpovídat za jakoukoliv újmu (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, přerušení obchodu, ztráty dat, ztráty tržeb, ztráty obchodních informací nebo jiné nejen peněžní ztráty) vzniklou Uživateli či jiné osobě v souvislosti s užíváním Aplikace, ledaže se takového nároku nelze platně vzdát.

Poskytovatel tak především není povinen uhradit Uživateli či jiné osobě újmu vzniklou:

 1. v důsledku nemožnosti užívat Aplikaci nebo nesprávné funkce Aplikace;
 2. změnou těchto Smluvních podmínek;
 3. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím Přístupových údajů Uživatele;
 4. v důsledku užití Aplikace v rozporu s těmito Smluvními podmínkami či s právním řádem České republiky;
 5. v důsledku nesprávného užívání Aplikace;
 6. v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;
 7. nezávisle na vůli Poskytovatele.

Poskytovatel Uživateli Aplikaci poskytuje pouze “tak, jak je”. K ničemu jinému se Poskytovatel nezavazuje. Uživatel se tak vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Aplikace. Poskytovatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje právní řád České republiky.

Poskytovatel Uživateli garantuje pouze to, že užitím Aplikace Uživatelem na základě těchto Smluvních podmínek nedojde k zásahu do práv duševního vlastnictví třetích osob k Aplikaci. Za případné nároky třetích osob související s porušením práv duševního vlastnictví k Aplikaci vyplývající z užívání Aplikace Uživatele plně odškodní. Podmínkou pro odškodnění je, že (i) Uživatel umožní Poskytovateli převzít obhajobu proti danému nároku třetí osoby, (ii) neuzavře bez písemného souhlasu Poskytovatele žádnou dohodu ohledně daného nároku a (iii) vznik daného nároku nezpůsobil Uživatel porušením svých smluvních či zákonných povinností.

Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel do Aplikace vloží.

 • Odpovědnost Uživatele

Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, která Poskytovateli či třetí osobě vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek či právního řádu České republiky ze strany Uživatele.

Uživatel bude na své vlastní náklady bránit Poskytovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Poskytovateli nebo jejím klientům či obchodním partnerům v souvislosti s užíváním Aplikace, zejména pak v důsledku zpracování osobních údajů vložených do Aplikace ze strany Uživatele.

 • Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

Poskytovatel a Uživatel jsou povinni chránit a utajovat před třetími osobami informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, které jimi byly vzájemně poskytnuty v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem Poskytovatele nebo Uživatele a u kterých jejich vlastník odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení.

 • Ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že skrze Aplikaci jsou sejmuty osobní údaje třetích osob, které jsou následně zpracovávány v Softwaru, Poskytovatel níže uvádí, jakým způsobem dochází k nakládání s těmito údaji a jak jsou zpracovávány.

Uživatel skrze Aplikaci pořídí snímek osobních údajů třetí osoby (pouze osobních údajů uvedených v těchto Smluvních podmínkách), který Aplikace zpracuje do strojově čitelné podoby a automatizovaně vloží do Softwaru. Aplikace nesnímá jiné než vybrané osobní údaje, ani strojově čitelné informace obsažené v osobních dokladech, ani nepořizuje snímek osobního dokladu. Poskytovatel v rámci Aplikace nijak nezpracovává osobní údaje třetích osob, ke zpracování osobních údajů dochází ze strany Poskytovatele až Softwarem na základě Smlouvy o poskytování služeb a dle podmínek zpracování v ní uvedených. Software provozuje jako zpracovatel Poskytovatel.

Pokud není Aplikace propojená se Softwarem, žádný záznam dat nevzniká.

Uživatel zaručuje, že Poskytovatel je oprávněn zpracovat příslušné osobní údaje osob, které byly vloženy Uživatelem do Aplikace, a že tyto osoby byly Uživatelem zcela informovány u zpracování jejich osobních údajů a Poskytovatel je dále ve stanoveném rozsahu nemusí jakkoli informovat.

 • Změna Smluvních podmínek

Poskytovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky kdykoliv doplňovat a měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na https://www.siestasolution.com/cs/mobilni-aplikace-zasady-ochrany-soukromi/ a oznámení o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zasláno na jeho účet v příslušném tržišti aplikací (či e-mail zde uvedený) anebo na email uvedený v rámci Smlouvy o poskytování služeb. Ke dni účinnosti nového znění pozbývá účinnosti předchozí znění Smluvních podmínek.

Uživatel má právo navrhované změny Smluvních podmínek odmítnout. V takovém případě však musí Smlouvu ve lhůtě dvou týdnů vypovědět. Pokud se tak stane, dojde k ukončení Smlouvy, jinak platí Smluvní podmínky ve změněné podobě.

 • Technická podpora a vzájemná komunikace

Uživatel má k dispozici technickou podporu, na kterou se může obrátit během pracovní dní od 10: 00 do 16:00 prostřednictvím této emailové adresy service@siestasolution.com.

Prostřednictvím služby technické podpory (a výše uvedené emailové adresy) lze také reklamovat nefunkčnost Aplikace či jiné její závady.

 • Ukončení či pozastavení Smlouvy

Poskytovatel je oprávněn Uživateli kdykoliv pozastavit nebo ukončit Smlouvu.

V případě pozastavení Smlouvy zašle Poskytovatel Uživateli oznámení na jeho účet v příslušném tržišti aplikací (či e-mail zde uvedený) anebo jeho emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o poskytování služeb informaci o tom, z jakého důvodu je uživateli Smlouva pozastavována a na jak dlouhou dobu. Pokud je Smlouva pozastavena, Uživateli není umožněno Aplikaci (a to ani částečně) užívat. V případě, že Uživatel porušuje některou z povinností stanovenou v těchto Smluvních podmínkách, je Poskytovatel oprávněn mu na stanovenou dobu pozastavit Smlouvu s tím, že v těchto případech nemá Uživatel nárok na žádnou kompenzaci.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit Smlouvu Uživatele. V případě ukončení Smlouvy zašle Poskytovatel Uživateli oznámení o výpovědi na jeho účet v příslušném tržišti aplikací (či e-mail zde uvedený) anebo jeho emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o poskytování služeb a okamžikem doručení takového oznámení Uživateli počíná běžet výpovědní doba v délce 1 (jednoho) měsíce. Uplynutím výpovědní doby zaniká Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Právo užívat Aplikaci zaniká okamžikem zániku Smlouvy o poskytování služeb.

 • Závěrečná ustanovení

Pokud je kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo její část neplatné či nevykonatelné nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

V případě uvedeném v ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany zavazují neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

Uživatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.

Tyto Smluvní podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dne 26.03.2018.