Všeobecné podmínky

Základní podmínky

Tyto podmínky užití služeb webových stránek www.siestasolution.com (dále jen „Podmínky“), upravují pravidla používání internetových stránek na adrese www.siestasolution.com (dále jen „Web“) ze strany uživatelů (dále jen „Klient“ či „Klienti“)

Web je provozován společností SIESTA SOLUTION s.r.o., se sídlem Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 05203503 (dále jen „Provozovatel“).

Přístup k Webu a jeho užívání je bezplatné. Služba Siesta Extranet je zpoplatněna a za účelem jejího užití musí Klient uzavřít s Provozovatelem příslušnou smlouvu.

Klient nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním Webu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Klient je povinen při užívání Webu dodržovat právní předpisy České republiky a tyto Podmínky.

Přístup Klienta na Web může být kdykoli omezen či ukončen v případě, že Klient poruší povinnosti uložené mu těmito Podmínkami.

Při používání Webu má Klient zakázáno zejména zasahovat do jeho bezpečnosti či využívat funkce, které mu nejsou přístupné. V případě, že Klient poruší tento zákaz, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Klient nenabývá žádné oprávnění Web užít kromě zobrazení jeho obsahu a využití funkcí, které jsou mu zjevně nabízeny, v rámci svého zařízení.

V případě, že jsou Klientovi v rámci webu poskytnuta autorská díla či jiné právem chráněné statky (např. videa) (dále jen „Chráněná díla“), Klient nesmí užít taková Chráněná díla jinak, než jejich užitím (např. přehráním videa) v rámci Webu. Nesmí však do nich jakkoli zasahovat, kopírovat, rozmnožovat, dekompilovat či umožnit jejich užití třetí osobě.

Je povinností Klienta seznámit se se zněním těchto Podmínek před každým užitím Webu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny Webu.

 

Položení dotazu

Uživatel je oprávněn kontaktovat prostřednictvím Webu Provozovatele za účelem položení dotazu. Uživatel je povinen uvést své jméno a příjmení a kontaktní e-mail a obsah položeného dotazu do příslušných polí a následně kliknout na políčko „Odeslat“, aby došlo k úspěšnému odeslání dotazu.

Uživatel si je vědom toho, že Provozovatel není povinen zodpovědět Uživatelův dotaz.

Uživatel si je vědom toho, že položením dotazu Provozovateli poskytuje své osobní údaje a Provozovatel je oprávněn tyto zpracovávat, o čemž je Uživatel poučen zvlášť přiloženými informacemi o zpracování osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat, a to bez výslovného upozornění jednotlivých Klientů.

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Webu realizován. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Podmínky nabývají účinnosti dne 16.4.2018