Siesta Extranet – Obchodní podmínky

(dále jen „Podmínky“) společnosti SIESTA SOLUTION s.r.o., sídlo: Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO:  05203503 (dále jen „Poskytovatel“), dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Předmět

1.1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti za nichž Poskytovatel bude uživateli (dále jen „Uživatel“) poskytovat služby (dále jen „Služby“) související s užíváním počítačového programu SIESTA EXTRANET (dále jen jako „Produkt“).

1.2. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné https://www.siestasolution.com/cs/siesta-extranet-zasady-ochrany-soukromi/.

2. Smlouva

2.1. Není-li dále stanoveno jinak, Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy, a to dle specifikací, termínů a ceny v ní obsažených. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito Podmínkami.

2.2. Pojmy s velkými písmeny mají v těchto Podmínkách stejný význam jako v rámci Smlouvy.

2.3. Smlouva je závazná v okamžiku, kdy se na jejím obsahu shodnou obě Smluvní strany a Smlouvu si navzájem písemně potvrdí. V případě, že bude potvrzení Smlouvy obsahovat změny, musí potvrzující Smluvní strana tuto skutečnost písemně uvést. Tyto změny se budou považovat za nový návrh s tím, že s takovýmto návrhem musí druhá Smluvní strana souhlasit, a to i v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku podstatně neměnící Smlouvu.

3. Konzultace

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Konzultace, a to na základě svých odborných znalostí s náležitou odbornou péčí a v souladu s nejlepšími zájmy Uživatele.

3.2. Smluvní strany si sjednávají, že Konzultace mohou být poskytovány osobně nebo dálkovým způsobem prostřednictvím telefonického hovoru, elektronické pošty.

3.3. Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebná data a podklady pro plnění služby Konzultace.

4. Podpora a údržba

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu Podpory a údržby za účelem zajištění řádného chodu Produktu a odstraňování případných závad.

4.2. Podpora a údržba však výslovně nezahrnuje:

a) řešení problémů způsobených užíváním Produktu způsobem nebo k účelům jiným, než pro které je Produkt určen, včetně provádění jakýchkoli neoprávněných změn, konfigurací nebo zásahů do Produktu;

b) poradenství ohledně specifického užívání Produktu mimo účel, pro který je určen;

c) řešení technických záležitostí spojených s nastavením hardware nebo nastavením zabezpečení operačního systému Uživatele.

4.3. Poskytovatel u příslušného Produktu vynaloží veškeré potřebné úsilí, aby Produkt byl dostupný. Uživatel bere na vědomí, že Produkt nemusí být vždy dostupný zejména z důvodu pravidelné údržby, opravy chyb, aktualizací apod. V případě, že to bude technicky možné, Poskytovatel bude Uživatele informovat o plánových přerušeních dostupnosti Produktu.

4.4. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu předat Poskytovateli informace o vadách Produktu, o kterých se dozví, a to na helpdesk Poskytovatele (email: help@siestasolution.com).

4.5. V případě, že Uživatel nahlásí vadu dle čl. 4.4 těchto Podmínek, zavazuje se Poskytovatel zahájit řešení vady do 24 hodin od tohoto nahlášení (dále jen „Reakční doba“). Reakční doba počíná běžet doručením oznámení dle čl. 4.4 těchto Podmínek. V případě, že Uživatel oznámení učiní jiným způsobem, Reakční doba se neaplikuje. Reakční doba se považuje za dodrženou, pokud Poskytovatel v rámci této doby zašle Uživateli konfirmaci o zahájení řešení závady.

4.6. Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Uživatele z vad je, aby Uživatel opakovaně prokázal, že Produkt z podstatné části nefunguje dle funkčních specifikací obsažených v dokumentaci Produktu či je nedostupný z důvodů na straně Poskytovatele. V případě, že Uživatel neprokáže, že vada existuje (resp., že jde o vadu na straně Poskytovatele), Poskytovatel je oprávněn požadovat po Uživateli náklady na ověření existence těchto vad (zejména pak diagnostiku a práci vykonanou při vyvolání dané závady atd. dle pravidel účtování prací v rámci Konzultací).

4.7. V případě, že je závada prokázána, Poskytovatel má právo si zvolit, zda plnění opraví či vymění. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna.

4.8. Poskytovatel je oprávněn poskytnout novou verzi plnění, pokud tato alespoň v podstatné míře odpovídá funkčním specifikacím předchozí verze Produktu dle dokumentace Produktu.

4.9. Nedojde-li ani opakovaně k odstranění vady, Smluvní strany si sjednají snížení odměny dle čl. 7.1 těchto Podmínek v příslušném rozsahu.

4.10. Za vadu není považována nesoučinnost Produktu se software třetích stran, ledaže takovou součinnost výslovně předvídá dokumentace Produktu.

4.11. Pokud v těchto Podmínkách není uvedeno jinak, všechna ostatní práva jsou vyloučena, mimo jiné práva na novou dodávku softwaru a náhradu nákladů na nápravu vady.

4.12. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, ani Uživateli nevzniknou z titulu vad či nefunkčnosti, resp. nedostupnosti Produktu jiné nároky, než obsažené v tomto článku.

4.13. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu v souvislosti se svým plněním dle Smlouvy, ledaže jde o takovou škodu, kdy se nároku na její náhradu nelze platně vzdát. Zejména pak Poskytovatel není odpovědný za nedostupnost Produktu, která nastala v důsledku výpadku internetu či jakékoli jiné služby, kterou Uživatel užívá pro přístup k Produktu, případně v důsledku jiné nepředvídatelné skutečnosti (zejména vyšší moci).

4.14. Podpora a údržba je vždy poskytována dálkovým způsobem, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

5. Rozvoj

5.1. Dále si mohou Smluvní strany sjednat službu Rozvoje. Rozvoj zahrnuje zejména dovývoj, přípravu analytické či jiné dokumentace, zajištění interoperability s jinými systémy atd.

5.2. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu po předání Rozvoje zkontrolovat, zda je Rozvoj dokončen, tedy zda odpovídá zadání, a případné vady vytknout Poskytovateli, nejpozději do 30 dnů ode dne zpřístupnění Rozvoje k akceptaci. V případě, že tak Uživatel řádně a včas neučiní, platí, že Rozvoj akceptoval ve stavu, v jakém mu byl zpřístupněn, a Rozvoj byl tedy řádně dokončen.

5.3. Provedení Rozvoje bude osvědčeno akceptačním protokolem podepsaným oběma stranami. V případě, že Uživatel odmítne i přes výzvu Poskytovatele akceptační protokol podepsat ve lhůtě Poskytovatelem určené, ačkoli je Rozvoj dokončen, platí, že byl Rozvoj řádně proveden. Smluvní strany si mohou písemně sjednat jiný způsob potvrzení dokončení.

5.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud Uživatel použije Rozvoj před jeho předáním pro jiné než testovací účely, platí, že byl Rozvoj proveden jako celek, bez vad a jakýchkoli výhrad Uživatele.

5.5. Bude-li cena za Rozvoj Uživatelem uhrazena, aniž by došlo k výslovné akceptaci ze strany uživatele, platí, že Rozvoj byl proveden řádně a včas. V případě, že jde o uhrazení části Rozvoje, vztahuje se toto potvrzení k dané části.

5.6. V případě, že je předmětem Rozvoje zhotovení díla, nabývá oprávnění takové dílo užít Uživatel zaplacení celé ceny dle Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, výkon autorských práv (či obdobných práv) k takto zhotovenému dílu náleží Poskytovateli a Uživateli je poskytnuta k užití licence dle Licenčních podmínek.

6. Licence k užití Produktu

6.1. Smluvní strany sjednávají, že veškerá majetková práva autora k Produktu či jinému dílu, které je chráněno jako autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Poskytovatel.

6.2. Poskytovatel uděluje uhrazením ceny dle Smlouvy Uživateli úplatnou nevýhradní licenci k užití Produktu (dále jen „Licence“) na základě které je Uživatel oprávněn Produkt otevírat, zobrazovat a spouštět prostřednictvím internetového dálkového přístupu na adrese https://extranet.siestasolution.com, a to v takové variantě, v jaké je dostupný na příslušné internetové adrese, a pouze na tolika zařízeních a způsobem, který odpovídá typu udělené Licence. Uživatel bere na vědomí, že neobdrží žádnou fyzickou ani digitální kopii Produktu.

6.3. Licence se poskytuje po dobu trvání Smlouvy, pro území České republiky, výhradně pro účely správy svých ubytovacích zařízení a s tím související evidence.

6.4. Uživatel není oprávněn Produkt měnit a/nebo je spojit s jiným dílem či je zařadit do díla souborného bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

6.5. Uživatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást Licence nebo Licenci třetím osobám. Uživateli je výslovně zakázáno provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod zdrojového kódu Produktu, používat Produkt způsobem, který je v rozporu s právními předpisy.

6.6. Uživateli je dále výslovně zakázáno zveřejnit a/nebo umožnit zveřejnění Produktu, aby jej třetí osoby mohly využít, kopírovat či jinak zneužít.

6.7. Uživatel je oprávněn Produkt užít jen v souladu se Smlouvou. Uživatel nenabývá k Produktu žádná jiná práva než ta uvedená v rámci těchto Podmínek.

6.8. Poskytovatel a Uživatel vylučují veškeré zákonné licence či volné užití, která lze vyloučit dohodou Poskytovatele a Uživatele či jiná oprávnění, není-li sjednáno písemně mezi stranami jinak.

6.9. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Uživatel oprávněn poskytnout podlicenci či Licenci postoupit.

6.10. V případě, že dojde za dobu poskytování Licence či v souvislosti s ní ke vzniku jakékoli nové součásti Produktu (zejm. softwarová část), takové plnění se stává součástí Produktu a Poskytovatel okamžikem vzniku takové části vykonává práva k takové části Produktu.

6.11. Součástí Produktu je i dokumentace obsahující funkcionality Produktu (může být zpřístupněna i digitálně), (dále jen „Dokumentace“). Podmínky užití Dokumentace se řídí podmínkami užití Produktu.

6.12. Uživatel je srozuměn s tím, že rozsah a funkcionality Produktu může Poskytovatel jednostranně měnit, zejména tak, že Poskytovatel rozšíří Produkt o nové funkce, poskytne update či jinou změnu. Tato změna automaticky nastane na základě doručení písemného oznámení Uživateli elektronickou poštou či v rámci uživatelského rozhraní Produktu.

6.13. Uživatel není oprávněn zpětně editovat ceny a mazat rezervace.

6.14. Tento článek se obdobně použije i na Autorské dílo a rovněž i na plnění jiné než Autorské dílo či Produkt, které je chráněné právy duševního vlastnictví a poskytováno na základě Smlouvy.

7. Cena a platební podmínky

7.1. Cena za poskytování Služeb je sjednána v rámci Smlouvy. Uživatel bude hradit cenu, ve chvíli kdy dojde k napojení Software s některým z kanálů zajišťujícím rezervace ubytování (např. booking.com, airbnb.com apod.).

7.2. Cena za Rozvoj a Konzultace bude splatná vždy na konci kalendářního měsíce, ve kterém byly Rozvoj a Konzultace poskytovány.

7.3. Není-li stanoveno jinak Poskytovatel hradí i materiál potřebný pro poskytnutí Služeb (tzv. princip time & material).

7.4. Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění dle Smlouvy poskytováno.

7.5. Poskytovatel činí vyúčtování jednotlivých plnění na základě vystavených faktur zaslaných Uživateli. Není-li stanoveno jinak, tak splatnost jednotlivých faktur je 14 dní. V případě prodlení Uživatele s placením faktur je Poskytovatel oprávněn po Uživateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za každý byť započatý den prodlení. Náhrada škody tímto není dotčena.

7.6. Platby dle Smlouvy bude Uživatel hradit bankovním převodem na účet Poskytovatele zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet.

7.7. Cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je celá částka ceny připsána na účet Poskytovatele.

7.8. V některých případech může Poskytovatel poskytnout Uživateli i některé plnění zdarma (např. mobilní aplikace či další software), dále je “Doplňkové plnění”. Poskytovatel si vyhrazuje právo Doplňkové plnění zpoplatnit, v takovém případě informuje Poskytovatel uživatele takového plnění o zpoplatnění předem, v případě, že Uživatele toto neodsouhlasí, bude mu znemožněno dále Doplňkové plnění užívat.

8. Vlastnické právo

8.1. V případě, že se na základě plnění Poskytovatele mají některé věci stát vlastnictvím uživatele, přechází na Uživatele vlastnické právo dnem zaplacení takových věcí Poskytovateli.

8.2. Nebezpečí škody přechází na Uživatele dnem předání věci.

9. Odpovědnost

9.1. Uživatel prohlašuje, že se vzdává náhrady škody způsobené Poskytovatelem, ledaže jde o (i) škodu způsobenou hrubou nedbalostí Poskytovatele, (ii) úmyslem Poskytovatele nebo (iii) se takového nároku nelze platně vzdát.

9.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné případné problémy Uživatele při užívání Produktu nebo jeho částí vzniklých zejména v důsledku selhání nebo chyb zařízení Uživatele či nesprávného užívání Produktu. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu v případě, kdy Uživatel v rozporu se Smlouvou neoznámí bezodkladně stanoveným způsobem závadu Produktu Poskytovateli.

10. Vzájemná komunikace

10.1. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena.

10.2. Písemnost, která má být dle Smlouvy doručena druhé Smluvní straně (oznámení), je doručena dnem jejího převzetí oprávněnou osobou dle čl. 10.1 těchto Podmínek nebo osobou oprávněnou zastupovat Smluvní stranu dle zápisu v obchodním rejstříku nebo zaměstnancem pověřeným přejímáním písemností. V pochybnostech se má za to, že osoba, která přijetí potvrdila svým podpisem a razítkem Smluvní strany, je oprávněna písemnosti přejímat.

10.3. Nepodaří-li se písemnost doručit dle předchozího odstavce, za den doručení se považuje den, kdy bylo přijetí této písemnosti adresátem odmítnuto. Je-li doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence do vlastních rukou na adresu uvedenou v  nebo na adresu, kterou Smluvní strana písemně oznámila jako změnu této adresy, za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se adresát o tom nedozvěděl, nebo den, kdy zásilka byla odeslána zpět jako nedoručitelná, protože smluvní strana změnila sídlo; po zániku Smlouvy tato fikce platí jen, byla-li písemnost zaslána též na adresu sídla uvedeného ve veřejném rejstříku.

10.4. Účinky doručení mohou nastat též doručením písemnosti elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené u osob oprávněných jednat za Smluvní strany dle odst. 10.1. těchto Podmínek. Vůči Uživateli může Poskytovatel doručovat i prostřednictvím uživatelského rozhraní Uživatele v rámci Produktu.

10.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy či oprávněné osoby budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

11. Trvání a ukončení Smlouvy

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

11.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

11.3. Každá ze Smluvních stran má právo Smlouvu ukončit výpovědí, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc od prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

11.4. Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět nebo pozastavit poskytování plnění dle Smlouvy bez výpovědní doby v případě, že:

  • Uživatel poruší podmínky licence k Produktu dle Licenční podmínky;
  • Uživatel je v prodlení se zaplacením ceny dle čl. 6 této Smlouvy nebo její části;
  • Uživatel svým jednáním ohrožuje bezpečnost Produktu.

11.5. Smluvní strana má právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany druhé Smluvní strany, pokud tato toto porušení nenapraví, ani v přiměřené lhůtě písemně poskytnuté druhou Smluvní stranou, přičemž tato lhůta musí být nejméně 10 (deset) pracovních dní.

11.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé Smluvní strany.

11.7. Ostatní důvody výpovědi či odstoupení od Smlouvy jsou vyloučeny.

11.8. Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení Smlouvy si nebudou vracet doposud poskytnuté plnění.

12. Ochrana práv

12.1. Pokud Uživatel poskytne Poskytovateli či umožní přístup k jakémukoli podkladu chráněným právy duševního vlastnictví či jiným právem třetí osoby, nebo bude požadovat, aby Poskytovatel takový podklad užil, zejména do něj zasáhl, použil jej, zpracoval či upravil, Uživatel se zavazuje zbavit Poskytovatele (včetně jeho subdodavatelů) jakékoli odpovědnosti (zejm. náhrady škody) vyplývající z užívání takového plnění Poskytovatelem a poskytnout Poskytovateli všechna potřebná práva, hesla či jiná obdobná oprávnění, která jsou zapotřebí pro užívání takového plnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za jakoukoli újmu, která mu v důsledku porušení tohoto odstavce vznikne.

12.2. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně okamžitě informovat o veškerých nárocích třetích stran v souvislosti s porušením jejich práv, k nimž došlo v důsledku poskytování plnění podle Smlouvy.

12.3. Uživatel potvrzuje a zaručuje, že je majitelem jakýchkoli strojů, vybavení, areálu nebo objektu, na kterém nebo ve vztahu ke kterému se bude poskytovat plnění dle této Smlouvy, anebo je oprávněn je pro tyto účely Poskytovateli zpřístupnit. Uživatel zajistí přijetí všech potřebných bezpečnostních a zabezpečovacích opatření, pokud bude plnění Smlouvy probíhat zejména na Uživatelem provozovaných zařízeních či v rámci jiných prostředí, ke kterým má Uživatel přístup a jsou užita pro plnění Smlouvy.

12.4. Není-li součástí plnění Smlouvy povinnosti Poskytovatele zálohovat určitá data, Uživatel je povinen přijmout odpovídající opatření k ochraně svých dat a programů, zejména prostřednictvím pořizování záložních kopií ve strojově čitelné formě v intervalech, které jsou pro tuto oblast činnosti obvyklé, nejméně však jednou denně. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat a jejich obnovení, pokud této ztrátě mohlo být zabráněno splněním povinnosti vyplývajících z tohoto ustanovení.

13. Ochrana důvěrných informací

13.1. Obě Smluvní strany budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, o nichž se dozví při plnění Smlouvy. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména zdrojové kódy softwaru, informace o obchodních partnerech, obchodních údajů a plánů, seznamy zákazníků, údaje o zákaznících a další informace, jež se týkají skutečné nebo předpokládané obchodní činnosti, cen, cenových struktur, marketingu a prodeje a jakékoli informace a materiály s tím související, obsah Smlouvy a dále informace, které jsou Smluvní stranou označeny jako důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

13.2. Na charakter Důvěrných informací nemá vliv skutečnost, zda jsou poskytovány či zda se s nimi Smluvní strana seznamuje v písemné, ústní či elektronické podobě, ani skutečnost, zda byly poskytnuty přímo ze strany Smluvní strany či jejího poradce, zástupce, zaměstnance či zda byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy či poté.

13.3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, analyzovat a používat data získaná v souvislosti s provozem Produktu a tato data následně využívat, a to pouze při vývoji nových softwarových služeb a zlepšování softwarových služeb stávajících. Tato data však nebudou poskytnuta třetí osobě, nejde-li o subdodavatele Poskytovatele v oblasti vývoje a poskytování softwaru.

13.4. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem příslušné Smluvní strany a Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění této Smlouvy, se Smluvní strana zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Každá Smluvní strana se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy.

13.5. Za každé porušení ustanovení o ochraně informací má Poskytovatel právo požadovat po Uživateli, smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

13.6. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá pět (5) let po skončení Smlouvy.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Podmínky ochrany osobních údajů Uživatele a informace o rozsahu zpracování jsou upraveny ve zvláštní podmínkách Ochrany soukromí a informací o ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy https://www.siestasolution.com/cs/siesta-extranet-zasady-ochrany-soukromi/.

15.  Zlepšování služeb

15.1. Uživatel se zavazuje pro zlepšování služeb a analytické účely předávat Poskytovateli následující informace o hostech, které vloží do Produktu, a sice:

  • pohlaví
  • rok narození
  • země původu
  • délka pobytu
  • zdroj hosta (booking.com apod.)

(dále jen „Statistická data“)

15.2. Veškerá data takto poskytnutá budou anonymní, Poskytovatel za tímto účelem nebude zpracovávat osobní údaje hostů a půjde tedy čistě o statistická data. Tato data budou oddělena od dat, která zpracovává Poskytovatel jako zpracovatel za podmínek dle čl. 14 těchto Podmínek. Poskytovatel je však oprávněn Statistická data přiřazovat ke konkrétnímu zařízení či v jakékoli jiné databázi apod.

15.3. Uživatel pověřuje Poskytovatele, aby Statistická data získal z dat, které jsou mu Uživatelem svěřeny na základě Smlouvy.

15.4. Uživatel souhlasí, že Statistická data mohou být dále využívána i po ukončení Smlouvy či jiné vzájemné spolupráce, a to po neomezeně dlouhou dobu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1.  Smlouva a právní poměry z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

16.2.  Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v uživatelského rozhraní Uživatel v rámci Produktu a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email. Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Podmínek odmítnout. V takovém případě je Uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět do 15 dnů od dne změny Podmínek. Pokud tohoto práva vypovědět Smlouvu Uživatel nevyužije, odmítnutí navrhované změny Podmínek Uživatelem je neúčinné a pro Uživatele platí navrhované změny Podmínek.

16.3. Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění pro Uživatele dle této Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

16.4. Pokud je kterékoli ustanovení Smlouvy nebo její část neplatné či nevykonatelné nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

16.5. Obě Smluvní strany přebírají podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

16.6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochyb tak Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách). Smluvní strany prohlašují, že žádná není slabší smluvní stranou.

16.7. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

16.8. Uživatel tímto souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn postoupit svá práva (či je zatížit) z této Smlouvy či Smlouvu jako celek na třetí osobu. Uživatel není oprávněn postoupit svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu Poskytovatele.

16.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy. Vedle toho si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.10. Změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze písemnými, vzestupně číslovanými, oběma stranami podepsanými dodatky.